Thông tin khoản vay

Thông tin lịch trả nợ

Lưu ý:
- Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất áp dụng có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ vay và giải ngân.
- Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không tạo thành một chấp thuận về khoản vay của BIDV.
- Số ngày/tháng là 30 ngày.