Hệ thống đăng ký trực tuyến

Đăng ký mua bán ngoại tệ

Số tiền mua bán ngoại tệ lên tới:
15.000 USD - Du học
10.000 USD - Khám chữa bệnh
7.000 USD - Trợ cấp thân nhân
5.000 USD - Đi công tác, du lịch
Đăng ký ngay