Cập nhật thông tin khách hàng

Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân trực tiếp trực tuyến an toàn, tiện lợi, giảm thiểu thời gian chờ tại Quầy, được ghi nhận và chăm sóc tốt hơn.